GDPR

Základní ustanovení

• Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7do nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Goldinstyle s.r.o., IČ: 08185611, se sídlem Sousedská 26/340, Ostrava, 717 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78629. Zpracovatelem osobních údajů (v případě poskytnutí osobních údajů prostřednictvím webového formuláře nebo telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty) je Goldinstyle s.r.o. IČ: 08185611 se sídlem Sousedská 26/340, Ostrava, 71700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78629.
• Kontaktní údaje správce jsou adresa: Goldinstyle s.r.o., Sousedská 26/340, Ostrava 71700, e-mail: butikboubelka@seznam.cz, telefon: +420775272851
• Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo+420 775 272 851 identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, kontaktní údaje, síťový identifikátor apod.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/uzavírané kupní smlouvy.
• Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
• Účelem zpracování osobních údajů je
• • vyřízení Vaší objednávky/uzavření kupní smlouvy a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem včetně případného zajištění provedení příslušných změn v registru vozidel (v případě uzavření kupní smlouvy na automobil) – za tímto účelem jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou vyřízení objednávky/realizaci kupní smlouvy (jméno, příjmení, titul a adresa trvalého/přechodného bydliště/místa pobytu, datum narození/rodné číslo, místo a okres narození, státní příslušnost, záznam o omezení způsobilosti k právnímu jednání, kontaktní telefon/ adresa elektronické pošty, číslo občanského průkazu/cestovního pasu včetně údajů o orgánu a státu, který doklad vydal, datum vydání dokladu, je-li subjekt údajů fyzickou osobou či zástupcem právnické osoby; u fyzické osoby podnikající dále adresa místa podnikání, identifikační číslo, označení rejstříku či jiné evidence, v níž je podnikající fyzická osoba zapsaná, a číslo zápisu do tohoto registru či jiné evidence). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, povinnost zpracovávat a uchovávat osobní údaje je správci uložena zákonem a nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů;
• • zjišťování, prověření a kontrola identifikace klientů a jejich zástupců, plnění archivační povinnosti, účetní a daňové evidence, – povinnost zpracovávat a osobní údaje subjektu údajů je správci uložena zákonem a nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů;
• • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, uplatňování práv správce v případě potenciálních sporů se subjektem údajů, péče o zákazníky ve vztahu k subjektu údajů, vnitřní analýza správcem realizovaných obchodů – jde o oprávněný zájem správce, správce je za tímto účelem oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů bez jeho souhlasu; zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit – zpracování a uchování osobních údajů je možné pouze na základě souhlasu subjektu údajů a není podmínkou pro uzavření smlouvy. Ke zpracování osobních údajů se váží práva subjektu uvedená v čl. VI těchto podmínek.
• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
• Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je však správce povinen osobní údaje subjektů údajů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat, je poskytnutí některých osobních údajů podmínkou pro poskytování služeb ze strany správce. Těmito povinnými údaji jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození), trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na vůli subjektu údajů; správce předáním těchto údajů nepodmiňuje prodej zboží či poskytování služeb.

Doba uchovávání údajů

• Správce uchovává osobní údaje
• • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
• Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje dle svého rozhodnutí vymaže, nebo anonymizuje.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

• Příjemci osobních údajů jsou osoby
• • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.
• • zajišťující služby provozování obchodní činnosti správce (e-shop, prodej zboží v kamenné prodejně  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, kterými jsou společnosti tvořící se správcem koncern a obchodní partneři správce – především poskytovatelé software, v nichž jsou osobní údaje subjektů údajů evidovány, provozovatel call centra správce, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době správce nevyužívá. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.
• • zajišťující marketingové služby. Tito příjemci jsou zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se správcem.
• Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Jsou-li zpracovateli údajů poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb ve třetích zemích, jde výhradně o zpracovatele, kteří se dobrovolně zavázali dodržovat pravidla GDPR.

Vaše práva

• Za podmínek stanovených v GDPR máte
• • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
• Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů lze prostřednictvím stránek úřadu www.uoou.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů

• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

• Součástí potvrzení odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře / odeslání kontaktního formuláře  je prohlášení subjektu, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů. Provedením tohoto úkonu subjekt vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.
• Se zpracováním osobních údajů mimo zpracování osobních údajů na základě zákona a oprávněného zájmu správce vyslovujete souhlas zaškrtnutím příslušného souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Poskytnutí takového souhlasu je svobodné, informované a určité.
• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou subjekt správci poskytl. Pokud subjekt se zněním nových podmínek nesouhlasí, má v takovém případě právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7..2019.