Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží spotřebitelům společnosti Goldinstyle s.r.o., IČ: 08185611 , se sídlem ul. Sousedská 26/340, Ostrava-Bartovice, 717 00, Česká republika

Preambule

• Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží spotřebitelům (dále jen „VOP“) společnosti Goldinstyle s.r.o, IČ: 08185611, se sídlem ul. Sousedská 26/340, Ostrava-Bartovice, 717 00, Česká republika, zapsanou u KS v Ostravě oddíl C, vložka 78629, tl. kontakt: +420 775 272 851 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.butikboubelka.cz (dále jen „Webová stránka“).
• Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
• Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
• Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
• Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
• Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
• Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí a rozumí jim. Na tyto VOP byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.

Definice

• Kupujícím je spotřebitel.
• Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
• Pro smluvní vztahy mezi Prodávajícím a osobou (fyzickou či právnickou), jež je podnikatelem, tj. tím, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci anebo v souvislosti se svojí vlastní podnikatelskou, obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, se nepoužijí tyto VOP, nýbrž samostatné Obchodní podmínky pro prodej zboží podnikatelům.

Zpracování osobních údajů

• Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
• Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
• Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Uzavření kupní smlouvy

• Kupující může zboží u Prodávajícího objednat prostřednictvím objednávkového systému na Webové stránce, e-mailem či telefonicky.
• Pro objednání zboží prostřednictvím objednávkového systému na Webové stránce vyplní Kupující objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které Kupující vloží do elektronického nákupního košíku, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Smlouva“) je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež Prodávající následně zašle Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího přílohu e-mailu Prodávajícího budou tvořit VOP v aktuálním znění.
• Pro objednání zboží prostřednictvím e-mailu Kupující dostatečně jasně a určitě do své e-mailové zprávy naformuluje předmět své objednávky, tj. jaké zboží objednává, za jakou cenu a za jakých dodacích a platebních podmínek. Současně Kupující uvede do e-mailové zprávy svoje jméno, příjmení, adresu doručení, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Pokud nebude e-mailová zpráva Kupujícího dostatečně určitá a/nebo nebude splňovat náležitosti objednávky, Prodávající bude Kupujícího kontaktovat (telefonicky, e-mailem) a nejasnosti či chybějící údaj s Kupujícím upřesní. Smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež Prodávající následně zašle Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího; přílohu e-mailu Prodávajícího budou tvořit VOP v aktuálním znění.
• Pro telefonické objednání zboží uskuteční Kupující telefonický hovor s Prodávajícím a v průběhu komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavře v ústní formě prostřednictvím telefonu kupní smlouvu. Smlouva je uzavřena, jakmile se Kupující a Prodávající v rámci telefonického hovoru dohodnou na jejím obsahu, tedy jakmile Kupující projeví souhlas s nabídkou, kterou vůči němu učinil Prodávající týkající se konkrétního zboží za cenu nabízenou Prodávajícím, a dále zvolí způsob platby a dopravy (převzetí) zboží a odsouhlasí jejich cenu, která mu bude Prodávajícím účtována. V rámci telefonického hovoru (před uzavřením Smlouvy) poučí Prodávající Kupujícího též o hlavních vlastnostech zboží, o délce záruky poskytované na dané zboží. Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy doručí Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení o uzavření Smlouvy; přílohu e-mailu Prodávajícího budou tvořit VOP
• Uzavřenou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
• Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
• Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
• Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
• Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vylučuje uzavření Smlouvy v případě, že Kupující v přijetí návrhu Prodávajícího na uzavření Smlouvy odkáže na jiné obchodní podmínky.
• Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí jeho návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

Cena a platba

• Všechny ceny uváděné na Webové stránce jsou smluvní, aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím na Webové stránce nabízeny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH. Konečná kalkulovaná cena je již uvedena i včetně poplatků za dopravné v aktuální výši. Jako cena při uzavření Smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
• V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
• Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího.
• Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
• (a) v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Butik Boubelka, ul. Jablůnkovská č.718, Třinec, 739 61 (dále jen „Provozovna“) při převzetí zboží;
• (b) v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od přepravce;
• (c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401722556/2010 vedený u FIO Banky. Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem obdrží Kupující od Prodávajícího formou e-mailové zprávy. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH a vč. nákladů na dodání zboží na příslušný účet. Pokud nebude příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH vč. nákladů na dodání zboží) na účet Prodávajícího připsána do 7 dnů od data uzavření Smlouvy, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit.
• (d) bezhotovostně (platební kartou, bankovním převodem) prostřednictvím platební brány GoPay, kdy Kupující při uzavření Smlouvy prostřednictvím Webové stránky zvolí platební metodu (karta, bankovní převod), následně je Kupující přesměrován na webové rozhraní platební brány pro platbu kartou nebo rozhraní banky pro platbu bankovním převodem, Kupující provede úhradu a je přesměrován zpět na Webovou stránku. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH a vč. nákladů na dodání zboží po provedení úhrady Kupujícím.
• Při uzavření Smlouvy postupem dle čl. 4.3. a 4.4. VOP může Kupující použít jen platební metody dle čl. 5.4. odst. (a), (b), (c) VOP.
• Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
• V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.
• V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
• Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
• Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
• Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, nebude-li daňový doklad přiložen přímo ke zboží při jeho předání Kupujícímu.
• Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přeprava a dodání zboží

• Prodávající dodá zboží Kupujícímu tím, že zboží Kupujícímu předá, nebo tím, že zboží předá prvnímu přepravci.
• V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.
• Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím ve Smlouvě, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
• V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
• Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
• Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítne.
• Dostupnost konkrétního produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu na Webové stránce. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 5 pracovních dnů. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Prodávající. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem převzetí zásilky. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
• Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
• (a) zaslání kurýrní službou anebo Českou poštou
• (b) osobní převzetí v Provozovně.

Práva z vadného plnění, záruka

• Veškeré nabízené zboží je standardní kvality.
• Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
• Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Ustanovení věty předchozí se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží ohledně vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
• Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho Provozovny.
• Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci Kupujícím.
• Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
• Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
• Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

• Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
• Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
• Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy butikboubelka@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
• K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
• Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
• Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
• Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Odstoupení od smlouvy

• V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14-ti kalendářních dnů od data převzetí zboží.
• Zboží objednané a zakoupené přes náš e-shop www.butikboubelka.cz, lze vrátit osobně na pobočce Butik Boubelka, ul. Jablunkovská č. 381, Třinec 739 61.
• V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
• Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží, na adresu: Butik Boubelka, ul. Jablunkovská č.381, Třinec, 739 61
• Vracené zboží prosíme vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
• Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14-ti dnů  od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Dodržení 14-ti denní lhůty

• Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
• V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

2. Jaké dokumenty přiložit
• Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
• Sepsat formulář odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, přiložit doklad o zakoupení a zaslat na email: butikboubelka@seznam.cz, anebo zaslat poštou na adresu Provozovny.
• Formulář odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy naleznete v sekci formuláře, kde si tento dokument můžete stáhnout.
3. Jaké zboží nelze vrátit vůbec
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.
• Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14-ti kalendářních dnů.
• Lhůta 14-ti dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
• Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
• Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
• Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
• Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu.
• Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Závěrečná ustanovení

• Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
• Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
• Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
• Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
• Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
• Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi.
• Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
• Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2019 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.butikboubelka.cz. Tyto VOP jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího www.butikboubelka.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP, to však nemá vliv na Smlouvy uzavřené podle dosavadního znění VOP.
  V Ostravě dne 1.7.2019, Goldinstyle s.r.o.